Quan comences a buscar casa on viure, veus que hi ha diverses opcions d’adquirir una immoble, hipoteca, lloguer amb opció a compra, pagar-ho al comptat… També existeix una opció que no sol ser molt coneguda i que no és l’habitual a l’hora de voler comprar un immoble. Aquesta opció és l’adquisició de casa teva a través de comprar la “nua propietat”. Ara us explicarem en què consisteix aquesta forma d’adquisició d’una propietat.

Que és la nua propietat?

La definició de nua propietat és aquell dret d’una persona sobre una cosa en la qual la seva relació amb ella és de ser solament i únicament propietari. Com a propietari, té el domini sobre la cosa, però no ostenta la possessió per haver estat cedida aquesta a través d’un dret real denominat usdefruit.

Quan compres un pis en nua propietat, estàs comprant un habitatge en la qual actualment estan vivint i gaudint d’ella. Normalment qui ven la nua propietat solen ser gent gran que necessiten una aportació de diners extres per acabar de gaudir de la seva vida sense despendre’s de casa seva.

Puc ser propietari d’una casa sense poder viure en aquesta mateixa?

Doncs si, això es deu perquè tu compres la propietat però els que viuen en ella tenen l’usdefruit vitalici d’aquesta.

En resum, la nua propietat és el dret de domini que té el propietari d’un bé i que ha perdut les facultats d’ús i gaudi, en constituir-se un dret d’usdefruit sobre aquest bé a favor d’una altra persona física o jurídica.

L’usdefruit és el dret per gaudir de béns aliens amb l’obligació de conservar la seva forma i substància, a menys que el títol de la seva constitució o la llei autoritzin una altra cosa. Article 467 del codi civil.

Que és el usdefruit?

L’usdefruit és un dret real de gaudi d’un bé sense ser propietari de la cosa. L’usufructuari és el posseïdor de la cosa, però no el seu amo. Pot usar-la i gaudir dels seus rendiments, encara que no està facultat per disposar lliurement d’ella.

Que haurà de fer el comprador?

Quan es compra un habitatge en nua propietat s’adquireix només la propietat. Per tant no es podrà gaudir de l’immoble. Només la podrà fer servir quan el propietari de l’usdefruit deixi d’existir.

Aquesta opció de comprar un habitatge comença a ser interessant i està sent una pràctica habitual pel territori. Un dels motius principals és la rebaixa de preu, ja que, pots comprar entre 40% i 50% per sota de preu de mercat. Per exemple un immoble que el seu preu de valor de mercat potser de 150.000€ podries adquirir-lo per 80.000€, és una inversió a llarg termini amb molt poc risc.

L’operació s’ha de fer davant notari pagant així uns impostos i un cost del registre de la propietat. Un cop l’usufructuari deixi d’existir, aquest traspàs de nua propietat a plena propietat també s’haurà de fer davant notari comportant així una sèrie de gastos. En el cas, que necessitis liquiditat, aquest dret adquirit també es pot vendre a altres persones, sempre respectant el dret de l’usdefruit, que aquest no canvia.

Com afecta el venedor aquest traspàs de drets?

Normalment aquest tipus d’operacions se sol fer amb gent jubilada davant de les pensions baixes que existeixen actualment, així ells poden gaudir de casa seva i tenir uns diners extres.

És cert, que qui compra la nua propietat d’un habitatge se sol fixar en l’edat de les persones que hi viuen i segons això oferir un preu o un altre per la nua propietat. S’ha de pensar que qui adquireix aquest dret a canvi d’una quantitat econòmica, ho fa com una inversió.

També s’ha de dir com a persona amb dret a usdefruit d’un immoble pots gaudir d’ell i dels seus fruits, és a dir, que pots posar l’habitatge en lloguer i cobrar tu el 100% de la renda sense necessitat d’acceptació per part de qui ha adquirit la nua propietat de l’immoble.